Donizetti G., Opera - Maria Stuarda (1)

BACK TO TOP